ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתקעז

ב"ה, כ' מנ"א, תשי"ט

ברוקלין.

האברך מלאכתו מלאכת שמים יוסף יהודא

שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מב' לחדש מנחם ר"פ בקיצור הכי נמרץ מפעולותיו במשך החדשים שעברו, ובודאי למרות שכותב שחסרה לו התכונה להמשיך בקישור עם אלו שנפגש והשפיע עליהם, מתגבר על חסרון זה, או יותר נכון מעורר מכחות הנעלמים שבו שיבואו בפועל בכיוון האמור, ז.א. להמשיך הקישור, שהרי מגע הראשון הוא בדוגמת חרישה ולכל היותר זריעה, והכוונה והתכלית ה"ה התבואה והפירות כמובן, ומאי פרי מצות ויסודם יראת שמים, וכמ"ש את האלקים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם, ואם בכל הענינים אמרו אין לך דבר העומד בפני הרצון, עאכו"כ בענין שראה פירות פרי טוב בעמלו ואדם חס על מעשי ידיו, ואדרבה רוצה שיפרח וישגשג...

במ"ש אודות ארגון מקהלה מבני חב"ד בנגוני חב"ד, נכון הדבר במאד מאד, וידוע מה שכ"ק מו"ח אדמו"ר סיפר בזה בהנוגע למקהלה שהיתה בתומכי תמימים דליובאוויטש, הועתק ג"כ במפתח לספר הנגונים חלק א', ומהרצוי ביותר שיתעסקו בזה עתה, בכדי שתהי' מאורגנת ככל הדרוש לחדש תשרי הבע"ל ואולי גם לח"י אלול, באם תהי' התועדות, ליום בהיר זה בו נתגלו שני המאורות. ומובן שמרשותו ומזכותו למסור דברי אלו לאנ"ש היכולים ומסוגלים לסייע בהאמור, אם ע"ד מרז"ל כבד את ה' - מגרונך או עכ"פ בטרחתם.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ו'תתקעז

יוסף יהודא שי': מרטון, לוד.

ע"ד מרז"ל: ראה גם לעיל אגרת ו'תקכז.