ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתקעח

ב"ה, כ"ף מנ"א, תשי"ט

ברוקלין.

ועד כפר חב"ד באה"ק ת"ו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם והפ"כ, בם כותבים בהנוגע לענין המסים ולמצב הכספי הכי דחוק, ובאים בהצעה אשר בנק יתן להחברים החייבים חובות - הלואות לזמן ארוך (לפי ערך) ועי"ז לאפשר להחברים הנ"ל לפרוע חובותיהם לועד הכפר.

ובטח ביררו מקודם, אשר תנאי הבנק יהיו מתאימים, וכוונתם להבנק בו מונחים הכספים של החשמל.

ואם כן הוא, ובהביא בחשבון המצב הכספי החמור, ועוד - רצונם הטוב של כל אחד ואחד מתושבי כפר חב"ד שי' לעשות בביסוס והתפתחות הכפר, שבזה כמובן וגם פשוט - הנקודה דתשלום המסים והחובות בכלל וכו'.

נכונה ההצעה, עד לסכום הכללי של ששת אלפים לירות, בערבות הכספים של החשמל, אבל בדיוק כהצעה האמורה, שזהו לא הלואה מכספים אלו, ז.א. שהבנק הוא המלוה והוא הגובה, ואין כספים האמורים של החשמל - אלא בתור ערבות.

מובן גם כן, שבודאי מוכרח שיהי' הענין מסודר ובאופן יעיל, היינו שהועד, או ב"כ הועד, יצטרף עם אלו שבודאי יספיק בשבילם מה שיראו להם מכתבי זה, שבאופן רשמי שייכים אל הכספים של החשמל, וביחד יערכו רשימה מהלוים בשביל תשלום החובות וכן תנאי ואופני התשלומין וכו'.

ומענין לענין באותו ענין, אף שאין ידוע כאן עניני המסים, ובאיזה מפתח נקצבים הם, הנה, בל"נ, גם אני אשתתף בפרטיות בקופת גביית מסים, ומוסג"פ המחאתי בעד שנת השבע שנת תשי"ט, שנה תמימה, שנה ועיבורה.

ויהי רצון אשר תמורת מסים אלו האמורים, שישלמו כולם מתוך שמחה וטוב לבב, הרחבת הפרנסה והרחבת הדעת בהווה ובעתיד, הנה כל אחד ואחת מתושבי הכפר חב"ד, יקיים בעצמו בתכ"י, ויט שכמו לסבול ויהי למס עובד (ב"ר פצ"ט, י) וכפירוש הפנימי בענין המס, שתפעול עבודה האמורה העלי' למעלה מעלה באין סוף ב"ה כמבואר בדא"ח (רשימות הצ"צ איכה א, א. ועיין זח"א רמב, ב).

בברכת הצלחה בכל עניניהם, הכללים והפרטים גם יחד, אשר זה בזה תלוי וזה לזה מסייע, ולבשורות טובות בטוב הנראה והנגלה, בהצלחה והרחבה אמיתית בגו"ר.

מהנכון אשר ליום הבהיר ח"י אלול הבע"ל ישלחו לכאן רשימת כל אלו ששלמו כל החובות והמסים, ששלמו בחלקם ומאיזה טעם וכו'.

ו'תתקעח

נדפסה בלקו"ש חט"ו ע' 561 והושלמה ע"פ העתקה.

הכספים של החשמל: ראה לעיל חט"ו אגרות ה'תרפח. ה'תשדמ.