ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתקעט

ב"ה, כ"א מנ"א, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מי"ג מנ"א, בו כותב ראשי פרקים מהשתלשלות הענינים עד שבא לאה"ק ת"ו. וסברות בהנוגע לאופן הסתדרותו ולימודו להבא, ושואל דעתי בזה.

ודעתי ברורה מוחלטה, אשר עליו להמשיך בלימודי קדש עוד משך זמן חשוב, וכיון שכבר נמצא באה"ק ת"ו, אין כדאיות ההוצאות לחזור לצרפת ולחפש שם מקום ללימוד, ובודאי יהיו כמה קישוים וכו', בה בשעה שיוכל להסתדר בלימוד במקום בו כותב, שנראה לו שהצליח שם. ובמה שכותב סברא, שכיון שצריך להסתדר בחייו בעתיד, עליו למהר בהכנות לזה, ולא ללמוד בישיבה, הנה אדרבה, כיון שהקב"ה נותן התורה ומצוה המצוה הוא הזן ומפרנס לכל ומשגיח על כל אחד ואחד בהשגחה פרטית, והוא גם כן ציוה שהכנה הכרחית לחיי איש הישראלי הוא לימוד זמן חשוב בתורתנו תורת חיים, אין זה איבוד זמן ח"ו אלא אדרבה ואדרבה, וכידוע המשל בזה אשר כשרוצים לבנות בנין שיהי' בנין טוב ומפואר בכל הפרטים, לכל לראש צריך לראות שהיסוד יהי' חזק ואמיץ, כי באם יהי' היסוד רעוע, אין כל תועלת ביופי הבנין וכו' וכן הוא בהנוגע ליסוד בחיים של בני ישראל, אשר הם הן השנים והזמנים שהוא מקדיש לתורה ועניני', ואם רוצה להיות מאושר בהעשיריות שנים שלאחרי זה, צריך לחזק היסוד, ז.א. להוסיף בלימוד התורה וקיום עניני' כהנה וכהנה.

כיון שנמצא בכפר הראה, מהנכון שיכנס שם להרב מ. צ. שליט"א נרי-ה, ויבאר לפניו את הבעיא שלו, ויכול להראותו גם מכתבי זה, ובודאי אשר יפרט לו את הענין עוד יותר ויסבירו באם זקוק לעוד ביאור בזה.

בברכת הצלחה בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ.ב.

במזכירות שלי אין כותבים צרפתית, ולכן בא המענה בלשון הקדש, אבל הוא יכול לכתוב גם להבא צרפתית, כיון שקורא הנני שפה זו.