ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתקפ

ב"ה, כ"ג מנ"א, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה דוד שי'

שלום וברכה!

... במ"ש אודות הדפסת מאמרים כאן ועאכו"כ בלשון הקדש, קשור הדבר בכמה קישוים ובפרט בהנוגע לתוכן מאמרים אודותם שואל וק"ל. ולכן יש להשתדל על אתר, שנוסף על כל שאר הפרטים, גם רגילים בשפה החדשה של הנוער והצעירים שבהם עלול יותר לפעול שינוי מאשר אלו שנמצאים בגיל העמידה או יותר, כיון שכל שינוי ה"ז חרטה ומעין הודאה אשר עשיריות בשנים נהגו שלא כדבעי או עכ"פ שלא בשלימות וק"ל.

ואף שאפשר שענין התשובה מועיל אפילו לאחר שמונים שנה כמסופר בחז"ל, והופך את האדם מן הקצה אל הקצה, מעומק תחת עד לעומק רום, ובפרט ע"פ המבואר בלקו"ת ריש פרשת האזינו ענין התשובה - שהיא ההשבה אל האלקים אשר נתנה, השבה בעת היותה נשמה בגוף ובחיים חיותו בעלמא דין עיי"ש.

ובחתימה מעין הפתיחה שכתב מכתבו בערב ט"ו באב, אשר כמסופר ברז"ל לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב וכו' והרי הימים האלה (כשהם) נזכרים (ה"ה גם) ונעשים, הנה יבשר טוב גם בעניניו הפרטים והכללים גם יחד.

בברכה לבשו"ט ובברכת מזל טוב להולדת הנכדה אריאלה שתליט"א, ויה"ר שהורי' יגדלוה לתורה ולחופה ולמעשים טובים.

ובברכה לבריאות.

ו'תתקפ

מו"ה דוד: הלמן, תל אביב. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ד ה'נ, ובהנסמן בהערות שם.

לקמן ו'תתר.