ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתקפב

ב"ה, כ"ד מנ"א, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה חיים ברוך שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מי"ט מנ"א עם המצורף אליו בשו"ט מאנ"ש אשר שם.

ויהי רצון אשר תכה"י יבשר טוב בטוב הנראה והנגלה, בהנוגע לעצמו וב"ב שי' ובהנוגע לאנ"ש בתכ"י, ויהי' זה באופן דמוסיף והולך מוסיף ואור, ובזה מובן ג"כ וג"ז עיקר - מההוספה בעבודתו בקדש להפיץ המעינות באופן הנ"ל עד לחוצה וד"ל.

ואם בכללות עניני החסידות ידוע פס"ד בית דין של מעלה, אשר - בגלל המסירות נפש הלזו (של אדה"ז) פסקו בבית דין של מעלה, אשר בכל ענין של תורה יראת שמים ומדות טובות תהי' יד מקושריו והולכי בעקבותיו על העליונה, עאכו"כ בענין ההפצה בין בני תורה, וכידוע ההשתדלות של אדמו"ר הזקן בזה בראשית נשיאותו ועוד מקודם לזה, וכמסופר מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

המצפה לבשו"ט בכל האמור,

מ. שניאורסאהן

ו'תתקפב

מו"ה חיים ברוך: דוכמן, שהגיע מרוסיה בשנה הקודמת. אגרות נוספות אליו - לעיל ו'תשלד, ובהנסמן בהערות שם.

בעבודתו.. המעיינות: ראה לעיל שם.