ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתקפד

ב"ה, כ"ז מנ"א, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ הרב מו"ה יעקב

שי'

שלום וברכה!

בנועם וענג קראתי מכתבו מכ"ב מנ"א, בו כותב עכ"פ ראשי פרקים מישיבה הק' קרית גת סניף לישיבה הק' תומכי תמימים דלוד, מהתקדמות התלמידים שליט"א בלימודיהם וכו' וכן אשר יתחילו גם בתפלה בדירת הישיבה.

וכבר ידוע גודל המעלה בזה ע"פ מרז"ל עה"פ אוהב ה' שערי ציון מכל משכנות יעקב.

ויהי רצון אשר יבשר טוב בהאמור ובאופן דמוסיף והולך מוסיף ואור מתאים לדרישת וגם הכרח השעה ובודאי שנותן התורה הנגלה והפנימית יוסיף בברכתו והצלחתו לכל אלו המשתדלים בביסוס והרחבת הישיבה הק' האמורה, שיוכלו עוד להוסיף בזה מתוך מנוחה ושמחה וטוב לבב.

ובעת רצון אזכירו ואת ב"ב שיחיו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן כתבו, ובודאי שבעל הציון יעורר ר"ר על זה, שהרי זוהי היתה עבודתו בקדש בחיים חיותו בעלמא דין יסוד ישיבות ביראת שמים וחינוך על טהרת הקדש בכל מקום שידו מגעת.

ויהי רצון שכיון שמתקרבים אנו לחדש אלול הוא חדש הרחמים, וכמבואר בלקו"ת שאז מאירים י"ג מדות הרחמים, הנה יומשך זה בטוב הנראה והנגלה בענינים הכללים ובענינים הפרטים.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ו'תתקפד

מו"ה יעקב: יעקבוביץ, קרית גת.