ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתקפה

ב"ה, כ"ז מנ"א, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה שלמה

זלמן שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך קבלתי מכתבו מעש"ק.

ומ"ש בענין הנוגע לחיזוק עניני חב"ד בשיקאגא, לפלא הספק בזה והשאלה בזה, בה בשעה שידועה שיטתי בכל המקומות ובכל הזמנים, שמוכרח לא רק חיזוק אלא גם באופן דופרצת, וכמובן ג"כ ממה ששמענו מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, "שבתקופתנו איש הישראלי הוא בדוגמת המטפס על הר משופע ביותר, שאין מציאות לעמידה במקום, כי אם או שהוא מטפס ועולה או שבד"מ וכו'". ואם בזמן ההוא הי' ככה, עאכו"כ בתקופה זו ובמדינה זו, ושנרגשת התעוררות בכו"כ חוגים ובאופן דאתעדל"ת ממטה למעלה, ודוקא אלו שצריכים היו לעמוד בראש, הנה לצערנו הכי גדול, עמא דבר שטופען זיי און קוועטשין זיי וכו' והם שקועין בהחששות שהי' בעת תקופת המשכילים "אפשר וועט מען אריבערכאפען די מאס, לאמר האמת בלי פשרות בהנוגע לתורתנו ומצותי'", ואם מהעולמות'שע דורשים את האמור, עאכו"כ מאלו המחונכים ע"י רבותינו נשיאינו ועד נשיא דורנו כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

מובן שלא פעם אמרתי הנ"ל להעומדים בראש של ארגונים שונים של רבנים, והרגשתי בעת מעשה שנראה להם דער ווארט, לבנות על יסוד זה דרשה ואפשר - לחלק לכמה חלקים וישמש יותר מלדרשה אחת, ולא יצטרך לדאגה ולכובד ראש מה ידרוש בשבת הבא. און דערביי ה;63636#&אלט דאס.

ויהי רצון שתיכף לערב זה - יבוא בוקר, בוקרו של יחידו של עולם כדרשת חז"ל עה"כ ויהי וגו' יום אחד, כבריתו של עולם, שגם בזה העולם יתגלה - כפירוש רז"ל פסחים (נ, א).

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש בכל האמור ולבשו"ט גם בעניניו הפרטים.

ו'תתקפה

מו"ה שלמה זלמן: העכט, שיקגו. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ז ו'תעט, ובהנסמן בהערות שם.

באופן דופרצת: ראה לעיל אגרת ו'תקמא, ובהנסמן בהערות שם.

ממה ששמענו: ראה גם לעיל ח"י אגרת ג'שעט, ובהנסמן בהערות שם.