ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתקפו

ב"ה, כ"ז מנ"א, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה אפרים אליעזר שי' הכהן

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"ו במנחם, וכבקשתו אזכיר את כל אלו שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן כתבו...

והרי מתקרבים אנו לחדש אלול הוא חדש הרחמים, ועת רצון, וכמבואר בלקו"ת לרבנו הזקן*, שאז מאירות י"ג מדות הרחמים**, הנה יבשר טוב בענינים הכללים ובענינים הפרטים בטוב הנראה והנגלה.

בברכה לבשו"ט.

במש"כ בשינוי סדר הפסוקים בויתן לך - יעוין בשער הכולל שם ובכלי יקר עה"ת שם.

*)ראה לב, א. ובכ"מ.

**)שנתעטף הקב"ה בטלית מצויצת כש"ץ (ר"ה טוב, א ועיי"ש בחדא"ג דשייך לברה"ע).

ו'תתקפו

מו"ה אפרים אליעזר: יאלעס, פילדלפיה. אגרות נוספות אליו - לעיל ו'תקפב, ובהנסמן בהערות שם.

והרי מתקרבים: קטע זה נכתב לכמה, באחד מהם (למוהרד"נ לעסער, שהי' שולח ציצית אל כ"ק אדמו"ר שליט"א) - בהוספת ההערות שבשוה"ג.