ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתקפח

ב"ה, כ"ח מנ"א, תשי"ט

ברוקלין.

הנהלת צעירי אגודת חב"ד

סניף מחנה גן ישראל

וסניף מסבות שבת מחנה יומי

אשר במאנטרעאל

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם מכ"ו מנ"א עכ"פ ידיעה בקיצור הכי נמרץ מסיום המחזורים, ומובנת הפליאה והתמי' הכי גדולה על שאינם כותבים כלל איך שעברו המחזורים וכו' ויהי רצון שימלאו בהזדמנות הבאה.

ובאם מודיעים ע"ד דברים שאינם גורמים נחת רוח (בהכרח אבל בכ"ז הרי מודיעים), עאכו"כ שצריכים להודיע מדברים הגורמים נחת רוח וכידוע (ולמרות) שעוד רבנו הזקן התאונן על הנהגה הפכית.

ויהי רצון שימשיכו כאו"א בפעולות כהאמורות גם לאחרי סיום המחזורים, שהרי כר נרחב ושטח רחב בפעולות הפצת המעינות, שזוהי נקודה הפנימית של הפעולות ויעשו זה מתוך שמחה וטוב לבב.

וכיון שמתקרבים אנו לחדש אלול הוא חדש הרחמים ועת רצון וכמבואר בלקו"ת לרבנו הזקן שאז מאירים י"ג מדות הרחמים, הנה יבשרו טוב בטוב הנראה והנגלה בענינים הכללים ובענינים הפרטים גם יחד.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.