ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתקפט

ב"ה, א' אלול, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה שניאור חיים שי' הכהן

שלום וברכה!

במענה למכתבו, בו שואל האם כדאי להשקיע מרץ בבנין מקוה חדשה.

ולפלא גם הספק בזה, בה בשעה שידוע גודל הענין וחשיבותו, וכמו ששמעתי כ"פ מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע עד כמה הקפידו רבותנו נשיאינו, שיהיו השיפורים במדה הכי גדולה [ופשיטא שאין המדובר בשיפורים הנוגעים ע"פ דין, דמאי קמ"ל, כ"א הכוונה לשיפורים חיצונים אלו שמושכים את לב [...] דהאדם, ולאו מכללא איתמר אלא בפירוש איתמר מכ"ק מו"ח אדמו"ר, שלזה נתכוונו]. אלא שפשוט גם זה שצ"ל הבני' עם כל ההדורים גם ע"פ דין וכידוע דברי התשב"ץ שבמקוה צריכים לצאת ידי כל הדיעות בזה.

ויהי רצון שכיון שטהרה מביאה וכו' אלי' הנביא מבשר ביאת משיח צדקנו יקרב הענין הנ"ל הגאולה מכל ענינים המבלבלים להפצת היהדות המסורתית כפי הדרוש וכאו"א מאתנו בתכ"י יעשה בזה ככל התלוי בו, ובאופן דויגעת ובודאי תקוים ההבטחה דרז"ל ומצאת, וכמבואר באחת ההתועדות, הדיוק בתיבת ומצאת, שהתוצאות תהיינה שלא בערך יותר מאשר היגיעה עד שיכונו בשם מציאה, וק"ל.

נעם לי לקרות בסיום מכתבו אשר מסור בלו"נ למוסדות חב"ד אשר במחנם הט' ובודאי שגם בזה הרי יוסיף כהנה וכהנה מתאים לחשיבות הענין וערכו, ויהי רצון שגם בהשתדלותו בזה יהי' הענין דויגעת ומצאת וככל הפירוש דלעיל.

בברכה לבשו"ט בכל האמור ולכוח"ט בכלל ובפרט.

ו'תתקפט

מו"ה שניאור חיים שי': גוטניק, מלבורן. אגרת נוספת אליו - לעיל חי"ד ד'תתקנד.