ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתקצ

ב"ה, ד' אלול, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה אליעזר ליפא שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"א מנ"א עם המצורף אליו, בו כותב גם ע"ד ההתראות עם באי כח אנ"ש שי' והתוצאות.

וכיון שבעניני קדושה נדרשנו להוסיף בקדש, בודאי שלמותר להאריך לדכוותי' שגם בהנוגע תוכן שיחה עם הנ"ל הדרישה האמורה, והרי דרישת תורתנו תורת חיים, הרי היא גם נתינת כח, וכמבואר בכ"מ שציוויי תוה"ק נאמרו בלשון שפירושו ג"כ הבטחה ואם בכל הענינים כן הוא עאכו"כ בעניני רבים שזכות הרבים מסייעתם.

ומגלגלין זכות ליומין זכאין ימי רצון כימים הראשונים ימי חדש אלול, שהובטחנו אני לדודי (שהאדם מתחיל בעבודתו לדודי) ודודי לי (ובפרט בהענינים) הרועה בשושנים (ששונים הלכות, עניני ישיבה וכו' וק"ל).

בברכה לבריאות הנכונה ולהוספה מתוך שמחה וטוב לבב בהנ"ל ובשאר פעולות בקדש ולבשו"ט בטוב הנראה והנגלה ולכוח"ט.

ו'תתקצ

נדפסה בלקו"ש חי"ט ע' 497 והושלמה ע"פ העתקה.

מו"ה אליעזר ליפא: לביא. אגרות נוספות אליו - לעיל ו'תשלא, ובהנסמן בהערות שם.