ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתקצא

ב"ה, ה' אלול, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו' הרב יצחק

שי'

שלום וברכה!

בעתו נתקבל מכתבו, ות"ח.

בשים לב לאחריות המוטלת על כל אחד ואחד להיות לעזר לבני ובנות ישראל, הן בגשם והן ברוח, כל אחד לפי מעמדו ומצבו, ואשרי משכיל אל דל לתת לו עזר על טהרת הקדש, הרי עובדא משמחת היא שיש עסקנים פעילים הדואגים לצרכי ילדי ישראל שאינם מסתגלים במוסדות החנוך הרגילים.

בטחוני חזק שכת"ר ואתו עמו חבריו ושותפיו בעבודת הקדש, יעשו כל המאמצים המתאימים למלא האחריות המוטלת עליהם לחנך את הילדים שתחת רשותם והשפעתם ברוח התורה והמצוה על טהרת הקדש, והשי"ת יצליחם בעבודתם האחראית הזאת, אשר על ידי כך יזכו ג"כ לברכת השי"ת בעניניהם הפרטיים מנפש ועד בשר.

בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.

ו'תתקצא

הרב יצחק: מייזעס.