ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתקצב

ב"ה, ו' אלול, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה יצחק שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מאדר"ח אלול הוא חדש הרחמים, בו כותב מההכנות להתחלת זמן הלימודים ואצפה שיבשר טוב מההתחלה בפועל, ובאופן שגם ההתחלה תהי' באופן דופרצת וגו', וכידוע הוראת רבותינו נשיאינו ועד לכ"ק מו"ח אדמו"ר (שבכמה פרטים ועד לקלסתר פנים הי' בדוגמת אדמו"ר מוהר"ש בעל הפתגם): די וועלט זאגט אז מען קען ניט ארונטער דארפמען אריבער, און איך זאג אז מ'דארף לכתחלה אריבער, ויהי' באופן כזה במשך כל השנה בעניני בית הספר וכל השייך לו בתוככי כללות עניני הרשת וכללות עניני חב"ד אשר באה"ק ת"ו, ובודאי שיהי' זה צנור וכלים נוספים להצלחה בענינים הכללים והצלחה גם בענינים הפרטים, ובטח גם זוג' תחי' תבוא בכתובים בהנוגע לעניני' היא הן בענינים הכללים והן בענינים הפרטים, ויהי' זה מתוך שמחה וטוב לבב ובריאות הנכונה דוקא.

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט.

ו'תתקצב

נדפסה בלקו"ש חכ"ב ע' 372 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מו"ה יצחק שי': גנזבורג, תל אביב. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ז ו'שיז, ובהנסמן בהערות שם.

וכידוע הוראת: ראה גם לעיל חט"ז אגרת ו'יא, ובהנסמן בהערות שם.