ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתקצג

ב"ה, ז' אלול, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת

שמים

מו"ה יצחק שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מאדר"ח אלול, עם הפ"נ שיקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ונעם לי לקרות בו שמקוה לעשות התועדות ביום שנתלו בו שני המאורות הגדולים הוא ח"י אלול.

ויהי רצון שכאו"א ימלא תפקידו במילוי רצונם הק' להפיץ המעינות חוצה, ותתחיל ההתחלה תיכף, שהרי מגלגלין זכות ליומין זכאין הם ימי חדש אלול, וכמבואר המשל מרבנו הזקן יעו"ש (לקו"ת ראה לב, ב).

בברכה לבשו"ט ולכחו"ט,

מ. שניאורסאהן

במש"כ ע"ד תנאים ואמוראים - עיין ביאוה"ז פ' וישלח.

ו'תתקצג

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 519 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מו"ה יצחק: דובאוו, מנטשסטר. אגרות נוספות אליו - לעיל ו'תתקכח, ובהנסמן בהערות שם.