ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתקצד

ב"ה, יו"ד אלול, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה אברהם משה שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מה' אלול.

במ"ש בשער היחוד והאמונה פרק ז' בענין אופן ידיעת הבורא ב"ה שהוא בידיעת עצמו וכו' ושואל ביאור נוסף בזה, אבל אינו מפרט הפרט בו נתקשה.

וימצא ביאור נוסף בכ"מ בדא"ח, ומהם בספר תורה אור לבעל התניא יד, ד עה"כ ארדה גו' הכצעקתה גו' בו מדבר ג"כ הראב"ע שהביא במכתבו, ובספר המצות לאדמו"ר הצמח צדק מצות האמנת אלקות ומצות דין עבד עברי ועוד.

תקותי שנוסף על שמירת שלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים יש לו קביעות עתים בלימוד תורת החסידות, וכציווי התורה שצ"ל תלמוד שמביא לידי מעשה, וק"ל.

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט.

ו'תתקצד

מו"ה אברהם משה: גרינברג, בני ברק. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ז ו'קסח, ובהנסמן בהערות שם.