ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתקצה

ב"ה, יו"ד אלול, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מג' אלול ומ"ש שחסר ברוחניות וכו' ושואל להורותו הדרך.

יעוין מטה אפרים סימן תקפ"א [וביחוד ההוראה ממהרי"ל] דחדש אלול מיוחד אשר כל שימצא שם בדק במצות לתקנם ואופן התקון הרי מבואר בתורת החסידות של רבותינו נשיאינו בכ"מ, והרי כמה מזקני אנ"ש בסביבתו ועמם יתדבר, וידוע הפס"ד דאין לך דבר העומד בפני הרצון.

ולהודעתו מהולדת הבן למזל טוב.

יהי רצון שיגדלוהו לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבה.

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט.