ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתקצו

ב"ה, יו"ד אלול, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה דוד שלמה

שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מו' אלול, בו כותב אודות כת"י מאמרי חסידות ושואל דעתי בזה.

ואם רק אפשרי, בקשתי כפולה להמציא לידי למשך איזה שבועות עכ"פ, ומובן שאחזירם באם יהי' זה בתור תנאי שאי אפשר לשנותו [ואפשר יש להחליפם בהנדפס והו"ל ע"י קה"ת באותו שטח עצמו].

כי במאמרים כנה"ל קשה לדעת ע"פ התחלת המאמר, זהות שלו, כיון שלפעמים הרי נשנו פעמים ושלש בהוספת כמה ענינים או הערות והגהות בפנים המאמר.

בד"ה למה קורין ליוהכ"פ וכו' וד"ה שאמר לר"מ מייזליש וכו' כבר נדפסו בכ"מ.

במה שמזכיר מאמר בן קצ"ח פרקים, ד"ה מים רבים, הוא לכ"ק אדמו"ר מוהר"ש נ"ע ונדפס מכבר בארצוה"ב.

ובקשתי לשלוח לכת"ר קטלוג של קה"ת, נכללת בו גם רשימת הנדפסים במאמרי חסידות.

המחכה לבשו"ט בהאמור וחותם בכבוד ובברכת כוח"ט.

ו'תתקצו

מו"ה דוד שלמה: שפירא, מילוואקי. אגרת נוספת אליו - לעיל ח"י ג'קלג.