ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתקצז

ב"ה, י"א אלול, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה שלמה חיים שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מאדר"ח אלול עם המצורף אליו וכן הקודמו, בו כותב ר"פ מהמצב בהישיבה הק' אשר השגחה העליונה זיכתו והצליחתו להיות שם משפיע.

ומובן וגם פשוט שמ"ש אני מכאן אודות גודל הענין דחינוך על טהרת הקדש אין זה טעם כלל לביטול כתות או לביטול ציור הכללי, ובפרט שרק חלק מועט ביותר מסוגל לחינוך כדבעי, וכמובן רק חלק מועט מתאשר ע"י המשרדים המתאימים וכו'.

כן במ"ש החילוק כששלחו מכאן לערי השדה מאשר המצב באה"ק ת"ו הרי חילוק זה צריך להסביר להנ"ל, ולא לכאן, והרי זהו תפקידו העיקרי של משפיע להעמיד הת' על אמיתת כוונת רבותינו נשיאינו בהנוגע לכאו"א, והעיקר מה שחסר במכתבו הוא, שאינו ניכרת השתדלות לשרש ולעקר הנחות שאצל כמה מאחב"י הספרדים שיחיו שהענינים לפנים הכריחו אותם להעסיק ילדיהם בגיל רך לפי ערך בעניני פרנסה עד שההרגל נעשה טבע שני, ומובן גודל היגיעה והשתדלות לשרש ענין טבעי, וגם זה ה"ה מתפקידו של משפיע דא"ח.

במ"ש בנוגע לחוברת פלפול התלמידים, שאינם שייכים לחידושים וכו', איני יודע היסוד, שהחוברת צריכה להכיל חידושים, ובטח ראה חוברת הנדפסת כאן שעיקר הדגשה היא בהסברה ולא לחידושים, והלואי הי' בכגון זה בחלק הנגלה גם כן ולא רק בחלק החסידות. ומ"ש שדי להבינם הענינים כפשוטם ואין לתבוע מהם יותר על זה, מובן הצער באם המצב הוא ככתבו, אלא שתקותי שהמצב אינו כן, ויש לתבוע מהם הרבה יותר ממ"ש במכתבו, אלא בשלילת החידושים דלעיל, ומפני שלא זהו דרך הלימוד הנכון וגם לא בנגלה, כמבואר בקונטרס עץ החיים ועאכו"כ בחסידות, והלואי היו מדפיסים מאז ענינים בהסברות בעניני חסידות שהי' נותן זה חשק מיוחד להתלמידים וגם להעומדים על גביהם, ובעיקר שהי' ממשיך כמה ללימוד החסידות כדבעי, ולא רק מפני שסדר הישיבה מכריחם...

שולח הנני מכתבי זה במהיר דחוף ביחוד בשביל נקודה האחרונה כי כנ"ל מוכרח הדבר שיו"ל חוברת הנ"ל בהקדם ושהמשפיע יתמסר גם לזה אף שהעיקר הוא המעשה בפועל.

ויהי רצון שינצלו ימי אלול עת רצון וכדברי אדה"ז שאז מאירים י"ג מדות הרחמים, שיתעוררו התלמידים בלימוד הנגלה וחסידות דוקא באופן האמור בהעמקה ועיון, שאז בודאי כמה וכמה ענינים יהיו להדפסים בחוברת האמורה...

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט.

ו'תתקצז

מו"ה שלמה חיים: קסלמן, לוד. אגרות נוספות אליו - לעיל ו'תתצד, ובהנסמן בהערות שם.

במ"ש בנוגע לחוברת פלפול התלמידים: ראה לעיל אגרת ו'תתקמג.