ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתקצט

ב"ה, י"ב אלול, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מז' אלול, בו כותב אודות אחיו שי' המבקר באסיפות של מסיתים ומדיחים ר"ל וכו'.

ולפלא שאינו מזכיר בהנוגע לעניני שידוכין לאחיו, האם התעסקו בזה ומה היו התוצאות וכו' וכן במה מתעסק בענין של פרנסה וכיו"ב בתור קביעות, והרי שתי נקודות אלו אפשר לנצלם להשפיע על דבוריו ועל השקפתו על כמה ענינים שאומרם, כי כנראה ממכתבו אין כ"כ תועלת מפלפול בשכל, כי אם להמשיכו לסדר חיים מתאימים, שבד"מ לא יפגש עם המסיתים וכו' ואדרבה יהי' בסביבה הפכית או בסביבה אחרת שאין מתעסקים בחקירה פילוסופיא וכו', ויש להתענין במיוחד בהנוגע להתעסקות מתאימה בשבילו, שהרי בודאי זקוק הוא למעות בשביל הוצאות שונות וכיו"ב, וכשירגיש בעצמו משתכר ומרויח כסף, יש מקום לומר שימשיך זה אותו, אף שכמובן צריך לסדר שהריוח יהי' מינימלי, שלא יבוא להרגש שעצמאי הוא וכו'.

מהנכון לבדוק את המזוזות בדירתם שתהיינה כולן כשרות כדין וכן את התפילין של אחיו [אפילו את"ל שישנם ימים שאין מניחם, בכ"ז ה"ה שייכים לו], וכשתהינה כשרות בודאי ימצא עת הכושר שיניחם עכ"פ לאיזה רגעים וגדול כחם של תפילין שכפסק רז"ל (מנחות מד, א) ממשיכים חיים, שבזה גם חיים ברוחניות (ראה טור או"ח רסל"ז).

ובעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן כתבו.

ומאחר שהכל בהשגחה פרטית ופנה אלי, הנה אעוררו ואת אביו שי' של המדובר, על ההכרח לקבוע עתים בלימוד פנימיות התורה אשר בדורנו נתגלתה בתורת החסידות, שע"ז אמר משה רעיא מהימנא (זח"ג קכד, ב) דלית תמן מסטרא דרע, ואדרבה מביאה כי רוח הטומאה אעביר מן הארץ, ואם בכל הזמנים ובכל המדינות הי' הכרח בזה עאכו"כ בתקופתנו ובמדינה זו ביחוד.

ויהי רצון שכשם שהביא הבקשה כן יבשר טוב בזה.

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר