ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תתר

ב"ה, י"ג אלול, תשי"ט

ברוקלין.

... לשאלתו מאז איזה ספרים מכ"ק מו"ח אדמו"ר וכו' יקדים לרכוש לספרי' שלו - יתחיל בלקוטי דבורים (יצאו לאחרונה בד' כרכים. ויושלחו לו עתה מכאן, כיון שאין ידוע היש להשיגם כבר באה"ק ת"ו), ס' השיחות, קובצי המכ'.

במש"כ בדברי הרמב"ם (הל' תשובה ספ"ט) שבימות המשיח עולם כמנהגו נוהג כו' - כן כתב ג"כ בהל' מלכים רפי"ב. ויעוין בזה בס' עבודת הקודש (לר"מ בן גבאי) ח"ב פל"ח. וגם ע"פ שטחיות לשו[נו] ברמב"ם בזה, הנה ברור הביע דעתו מוחלטה, אודות המאורעות שיהיו קודם התגלות המשיח וסדרן, ז.א. קודם שתתחיל הגאולה. וז"ל בהל' מלכים פי"א: המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות בית דוד ליושנה כו' ובונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל כו' מי שאינו מחכה לביאתו... כופר בתורה כו' [וחא"כ מבאר מהותו וסדר המאורעות] מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצות כדוד כו' ויכוף כל ישראל לילך בה כו' וילחם מלחמות ה' כו' ונצח כל האומות שסביביו.

באם כותב בצרפתית או אשכנזית - יש להתענין אודות הדפסת מאמריו שמזכיר במכתביו במכ"ע (ירחון?) המופיע שם. אלא שאיני יודע בפרטיות איזה חומר מתאים לקוראי המכ"ע. ויכול לפנות עדכ"ז לד"ר ערמן שם, ומובן שברשותו להוסיף שפונה אליו ע"פ הצעתי, כיון שמכירו הנני כידיד ליובאוויטש מאז ומקדם.

ו'תתר

האגרת היא אל מו"ה דוד הלמן, תל אביב. אגרות נוספות אליו - לעיל ו'תתקפ, ובהנסמן בהערות שם.

לד"ר ערמן: ראה לעיל חט"ז אגרת ה'תתעד - אליו.