ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'א

ב"ה, י"ג אלול, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מי"ב אלול.

ת"ל על הטבת בריאותו, וזה עצמו צריך להוסיף בתקוה שלו ובטחון שילך הלוך וטוב, וככל שיתחזק יותר בבטחון בהשי"ת, דקודם רואים הברכה.

ובמ"ש שקשה לו צוטראגין זיך אל הלימוד וכו', בטח גם זה יוטב במשך הזמן, אבל מובן שהעדר לימוד לגמרי אינו טוב, ובודאי שיקל עליו ללמוד לכה"פ שעות קצרות, וטוב שילמוד בחבורה, ואם חוזר הוא על לימודו ואין לו חבר, ילמוד דוקא מבפנים, ומה טוב להוציא הדברים בדבור ולא להסתפק במחשבה לבד, כן לא ידחוק על עצמו (שפארין זיך מיט זיך) להתחיל ללמוד תומ"י שעות ארוכות כי אם יתחיל מעט מעט, ובודאי כשידבר בהאמור עם הנהלת הישיבה יסייעו לו בזה.

בטח שומר השיעור תהלים חדשי - כפי שנחלק התהלים לימי החדש - לאמרו בכל יום אחר תפלת הבקר, נוסף על השיעור בחומש הידוע.

בברכה לבשו"ט בכל האמור ולכוח"ט.