ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'ב

ב"ה, י"ד אלול, תשי"ט

ברוקלין.

האברך בעל מרץ ורב פעלים יצחק צבי שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו מז' אלול, בו כותב ר"פ מפעולותיו במשך שבועות שעברו.

ויהי רצון שבכל הענינים אודותם כותב, יהי' לא רק ביסוס, כי אם גם התפתחות והתרחבות, הן בכמות והן באיכות. ומובן וגם פשוט שהדבר תלוי בהשתדלות והתעסקות בזה, שהרי ידוע פסק דין בית דין של מעלה, אשר בגלל המסירות הנפש הלזו (של רבנו הזקן) על תורת החסידות, פסקו בבי"ד של מעלה, אשר בכל ענין של תורה יראת שמים ומדות טובות, תהי' יד מקושריו והולכי בעקבותיו על העליונה. ובפרט שרואים במוחש באה"ק ת"ו הצלחת מפעלי חב"ד בכל מקום שמתעסקים בהם כדבעי, ז.א. במסירה ונתינה ובדרכי נועם ובדרכי שלום, אף כי בתוקף המתאים. ומובן שהכתוב מופנה לכל חבריו שי' בביה"ס אודותו כותב, בתוככי כללות המתעסקים ומשתדלים בבתי ספר הרשת ומוסדות חב"ד בכלל. ויהי רצון שבהמשך למכתבו זה, תתקבלנה בקרוב ממש ידיעות מפורטות ומשמחות בכל כיוונים האמורים.

בהנוגע למקום עבודתו, בטח יתייעצו ביניהם יחד, וכבר נאמר ותשועה ברוב יועץ.

ומובן שטוב במאד שכותב שנוסע למקום שנתמנה, כי הרי אין אתנו יודע עד מה, וכהוראת כ"ק רבותינו נשיאינו, צריך להתעסק במסירה ונתינה ובודאי שהשי"ת יצליח.

ומובטח רבנו הזקן על הבטחתו, שנעשים מוחו ולבו זכים אלף פעמים ככה, ומובן מהגהות אדמו"ר הצ"צ שהוא אלף פעמים ממש כמבואר בלקו"ת לג' פרשיות, ובזה מענה על סיומו במכתבו שאין לו פנאי וכו'.

בבככה לבשו"ט ולכוח"ט,

מ. שניאורסאהן

ז'ב

נדפסה בלקו"ש ח"כ ע' 616 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

יצחק צבי שי': אייזנבך, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ד ד'תתטז, ובהנסמן בהערות שם.