ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'ג

ב"ה, י"ד אלול, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מה' אלול, במ"ש אל מי לפנות בהנוגע להדרכה בלימוד החסידות.

כמדומני שמזמן לזמן מבקרים במקום מושבו מחסידי חב"ד, כן לפעמים קרובות בא הוא לירושלים ת"ו או לתל אביב, אשר שם נמצאים כמה מהנ"ל, אבל בכלל הרי בהשתדלות מתאימה, בטוחני שגם בעצמו יבין כשילמוד ולבו חפץ, שהרי מתבארים הענינים באר היטב בכמה מקומות, וכידוע מאמר רז"ל, בהנוגע לכל חלק תוה"ק, דברי תורה עניים במקום זה ועשירים במקום אחר, ולתכלית זו נדפס מפתח ענינים בסוף ספר התניא, תורה אור, דרך מצותיך ועוד בכדי למצוא ביאור הענין בכ"מ שאחד מוסיף באור על השני.

בנוגע ללימוד התניא בעצמו, עצתי בכגון דא היא, להתחיל בחלק אגרת התשובה, לאחרי זה שער היחוד והאמונה, ורק לאחרי זה חלק ראשון. כן מהנכון אשר ישיג קונטרס ומעין וספר דרך מצותיך לאדמו"ר הצמח צדק, שסגנונם מתאים יותר לזה שלא הורגל כ"כ בספרי חסידות, אבל כנ"ל העיקר לראש ולראשונה שיהי' כעצת חז"ל, לבו חפץ, והלימוד יהי' בהשתדלות וכהבטחתם יגעת ומצאת.

בברכה לבשו"ט בהנ"ל וכן בענינים הכללים ולכוח"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר