ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'ד

ב"ה, י"ז אלול, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מה' אלול, בו כותב אודות סדר הלימוד ולפלא קצת, כיון שהצעתי שיהי' לימוד הגמרא באותן המסכתות שנוגע בפועל, ומה טוב בחיי היום יומים, שעי"ז נפתרת מאלי' השאלה אודותה כותב, ובמכתבו מזכיר מסכת אחרת.

קרוב לומר שהביאור בזה, שאין הוא הבוחר מקום הלימוד אבל הרי גם אינו מזכיר אודות השתדלותו בזה, והרי השתדלות כהאמורה יש לתומכה גם בטעמים פדגוגים שתוכנם ג"כ כהנ"ל, שמס' דסדר מועד וכיו"ב הם בהלכות הצריכות וכו' ועיין ג"כ הלכות תלמוד תורה לרבנו הזקן בהנוגע לסדר לימוד, למי שאין זמן רב לרשותו, וכן בההקדמה מבני רבנו הזקן להשו"ע של סדר לימוד וכמה הוראות מגדולי ישראל בכגון זה בכל האמור, וכדאי שיתייעץ עם זקני אנ"ש בהנ"ל לאחרי שיסבירם שאין המדובר בהנוגע לישיבה ששעות הלימוד רבות הן וכו'.

במ"ש אודות הלימוד מתוך כפי', - תקותי שעל ידי שיוסיף בלימודו הסדר של שו"ת דהת' וכיו"ב, במשך זמן לא ארוך יבוטל ענין של הבעל כרחו ויתוסף בהענינים הנ"ל הלוך והוסיף ובפרט באם יוכל לממש את הלימודים ע"י דוגמאות מסיפורים הנמצאים בלקוטי דבורים ושיחות וכו'.

ויהי רצון שיבשר טוב בכל הנ"ל ויראה פרי טוב בעמלו, ויזכה ויצליח להיות טופח ע"מ להטפיח בעניני תורה ומצות והרי זכות הרבים מסייעתו להצלחת השתדלותו ויגיעתו בזה.

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר