ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'ה

ב"ה, י"ז אלול, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו מי"ג אלול, בו כותב אודות עבודתו ברשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש אשר באה"ק ת"ו.

ובעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן כתבו.

ובודאי שיוסיף אומץ וחיל בעבודתו בבתי ספר הרשת אשר על שם בעל הציון הק', ויהי' זה צנור וכלי להוספה בברכות השי"ת בהמצטרך לו ולביתו, ובודאי יעשה זה מתוך שמחה וטוב לבב שעי"ז הרי מתרחבים הצנורות בכל המובנים, וכידוע אשר שמחה פורץ גדר.

ובמ"ש אודות העיפות וכו' - עיין שו"ע לרבנו הזקן בעל התניא (פוסק בנסתר דתורה) והשו"ע (פוסק בנגלה דתורה) בסי' מ"ו סעיף ו', בכל יום מתחדש כחו של אדם, וראו הגאונים לתקן ברכה על החסד הגדול הזה, ומבואר באגרת התשובה פרק י"א, ודאיות והחלטיות כל ענין שמברכים עליו, ועאכו"כ כשהברכה היא בתמידיות, שאין בזה שום ספק וס"ס בעולם.

בברכה לבשו"ט בקרוב ממש מהרחבת פעולותיו בהנ"ל בבי"ס הוא וכללות הרשת, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

ובברכת כתיבה וחתימה טובה.