ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'ז

ב"ה, ח"י אלול, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מי"ג אלול עם הפ"נ המצורף אליו, שיקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בו כותב ר"פ מאשר עבר עליו במשך החדשים האחרונים והחלטתו אשר גם הביאה בפועל, להיות בתומכי תמימים ד...

ומובן אשר טוב במאד ונכון עשה, וידועה חוות דעתי מאז, ובהחלט, אשר על כל אחד ואחד מבני ישראל להכין עצמו (קודם) ליציאתו לעניני עולם, ע"י שיקדיש זמנו אך ורק ללימוד תורתנו הק' תורת חיים לימודי קדש מבלי לערב עם זה ענינים אחרים, ולא גם עניני עסק. מובן שהדברים אמורים בהנוגע לבעלי עסק וכיו"ב, משא"כ לאלו שרצונם להיות יושבי אהל, הרי כל חייהם מוקדשים הם להנ"ל, וכמו שהביא הרמב"ם בסוף הלכות שמיטה ויובל בזה. והכנה האמורה היא בדוגמת יסוד לכל חייהם בעתיד, שקיום כל הבנין שע"ג תלוי לראש ולראשונה בחוזק היסוד וכדוגמת בנין, שאין כל תועלת בשיפור הכתלים הרהיטים, כשאין מובטחים שהיסוד חזק כדי הצורך, שמזה מובן שהשנים שמקדישים אך ורק ללימוד התורה בהווה, אין זה בשביל חיי העולם הבא בלבד, אלא זוהי הכנה הנכונה להחיים בעולם הזה, וק"ל.

ויהי רצון שיקיים החלטתו אמורה זו, מתוך שמחה וטוב לבב ויצליח בלימודו ובקיום המצות משך זמן האמור, והרי זה יוסיף ג"כ בהצלחתו למשך כל ימי חייו.

מהנ"ל מובן ג"כ שהכנה חדשים ספורים בלבד, אין זה מספיק כלל, ואם אפילו לא אפשר כמה שנים רצופות, יש לסדר באופן שס"ה יהי' בכמות האמורה עכ"פ, וכל המוסיף מוסיפין לו.

במ"ש אודות ממון לצדקה, ורצונו לקיים בזה מתן בסתר, מהנכון שימסור זה לקופת תומכי תמימים ד... והרי זה יכולים למסור מבלי להודיע למי הכסף שייך.

בברכה לבשו"ט והצלחה בהנ"ל ולכתיבה וחתימה טובה.