ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'י

ב"ה, כ"א אלול, ה'תשי"ט

ברוקלין, נ.י.

לכבוד חברי ועד הפועל של

הועד הזמני, בוגוטא, יצ"ו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בעתו נתקבל מכתבם ע"ד ההתוועדות עם שלוחינו שי' ובקשתם לשלוח למחנם מדריך להקמת ישיבה קטנה וביסוס החינוך בקהלתם על טהרת הקדש.

ואתם הסליחה על העיכוב במענה שלי, כיון שרציתי לברר האפשריות למלא בקשתם. לצערי עדיין לא נמצא המדריך הדרוש להם, מפני סיבות שונות, והחלטתי שלא לעכב מכתבי יותר, אולי יש להם דרך אחרת למצוא מדריך מתאים.

לאידך גיסא מחובתי להעיר על גודל האחריות המוטלת על חברי הקהלה, ובפרט על עסקני הציבור וכל אשר לבו ער לצרכים החיוניים של אחב"י במחנם, ולכל לראש - החינוך על טהרת הקדש, למצוא בינתים בין בני הקהלה אנשים שיטפלו בפתרון הבעי' החיונית הזאת בפועל, כוונתי לסידור לימודי קודש, בין בשביל הילדים והנוער ובין בשביל המבוגרים, עד שיימצא המדריך המתאים לקחת עליו את אחריות החינוך.

ועל פי מרז"ל אין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו, וכיון שדורש חינוך הכשר על טהרת הקדש, הרי בודאי שיש אפשריות למלא את הדרוש בהשתדלות והתאמצות המתאימה.

תקותי אשר בימי סגולה אלה, עת שאנו אומרים פעמים בכל יום מזמור כ"ז דתהלים, בקשו פני את פניך ה' אבקש, הנה המבקש קרבת ה' בפנימיות מובטח לו שמצליח, ויהי רצון שיבשרו בשורות טובות בזה.

בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה לכל או"א ובני ביתו ולכל בני קהלתם בתוככי כלל ישראל - שליט"א, בגשמיות וברוחניות גם יחד.