ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'יב

ב"ה, כ"ב אלול, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו בקשת ברכה הפ"נ.

בעת רצון יזכירהו ואת כל אלה שכותב אודותם, על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן כתבו.

ובמ"ש אודות - שינוי קשר התפילין לקשר חב"ד - מובן שנכון הדבר.

ובמ"ש אודות השינוי לנוסח חב"ד, נכון הדבר במאוד, והנה ע"פ המבואר במ"א, מותר לשנות מנוסח אשכנז לספרד ומספרד סתם לנוסח האר"י שהוא הוא הנוסח שמתפללים בו חסידי חב"ד, אבל לא להיפך, ובכן אם יחליט הוא, לשנות הנוסח לתמיד, נכון הענין כאמור, ובפרט שע"פ מסורת חסידים, בירר רבינו הזקן הנוסח שלו מששים סידורים.

ומאחר שהוא בן ישיבה והוא המביא הבקשה, הנה מובן ופשוט שעליו להוסיף בהתמדה ושקידה בלימוד התורה ובקיום המצות בהידור, שמלבד גודל הענין מצד עצמו, הנה עי"ז מתוסף בברכות השי"ת בהמצטרך לו ובמילוי משאלות לבבו לטוב.

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ז'יב

נדפסה בלקו"ש חי"ט ע' 456.

ע"פ המבואר: ראה גם לעיל ו'תדש, ובהנסמן בהערות שם.