ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'יג

ב"ה, כ"ה אלול, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם מי"ב מנ"א עם המצורף אליו, בו כותבים אודות ההחלטות הטובות להוסיף בעניני תורה עבודה וגמ"ח וכו'.

ובודאי אשר כל הוספה בעניני תורה ומצות כדאית היא ביותר וביותר, ולא עוד אלא שנצטוינו על זה כהוראת חז"ל מעלין בקדש וכל המוסיף מוסיפין לו.

אבל ביחד עם זה, לא תמיד צריך להגדיר כל הוספה והוספה בשם חדש וארגון חדש, שהרי הציווי האמור מספיק לעורר את מי שלבם ער להוספה כהאמור וכגון דא, ואין צורך דוקא בשם חדש וכו', וכיון שאין צורך בזה הרי עכ"פ בתקופה הראשונה אין לעשות זה, כיון שזה יכול להביא להבדלה מבין החברים, ובמילא להקטנת הענין דאהבת ריעים, דברים שאדרבה יש להשתדל בהם כו"כ.

ולכן אף שתבוא עליהם ברכה על קיום החלטות האמורות עד עתה ובטח יקיימו גם בעתיד, אבל לע"ע כנ"ל אין צורך בארגון מיוחד ושם מיוחד, ועוד חזון למועד, כשיעבור זמן מסוים ויתרבה מספר המשתתפים, לדון בהאמור עוד הפעם.

בברכה ללכת מחיל אל חיל בכל שלשת העמודים הנ"ל שהם כללות כל התורה והמצוה, ולהכתב ולהחתם לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בברכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר