ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'טו

ב"ה, כ"ז אלול, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מעש"ק, בו כותב מאשר עבר עליו וסדר חייו עתה, ומסיים בפירוט איזה בעיות.

א) לפעמים מרגיש אדישות בענינים רוחנים ועד לכדי מלחמה עם היצר וכו'.

ידועה הוראת רז"ל אשר אל יפול לב האדם עליו ע"י תופעות כהאמור, ומבוארים הענינים בכ"מ, ועיין ג"כ בספר תניא קדישא במקומות המצוינים בהמפתח בסופו ומהם פרק ז"ך.

ב) איך להדוף מחשבות בלתי רצויות.

בכלל העצה בזה, ע"י היסח הדעת [ולא על ידי מלחמה עם המחשבה, שזהו דורש עיון בה שזהו היפך של היסח הדעת], אלא כיון שהמחשבה משוטטת תמיד, היסח הדעת הוא ע"י שמעסיקים המחשבה בענין שונה לגמרי ומה טוב בענין של תורה ומצוה, ואם מעט אור דוחה הרבה חשך עאכו"כ הרבה אור.

ג) התחלה וסדר בתקון המדות.

מובן שאין לקבוע מסמרות בזה שהרי תלוי הרבה בתכונת הנפש של כאו"א ואין דיעותיהם שוות, ולכן יתייעץ עם זקני אנ"ש אשר בסביבתו, המכירים אותו, או שיפרט עניניו לפניהם, והם יורוהו. ונקודה כללית בתקון האמור הוא, הליכה צעד אחר צעד מדרגא לדרגא ולא דלוג וקפיצה, שאין ענינם אלא הוראת שעה לעת מן העתים. כמובן הדברים אמורים בהנוגע רק לגדרים ופרישות בשטח האמור, שהרי מה שאסור אסור לעשות ואין לחכות לימים עד שיגיע לדרגא שיבינו האיסור וכו' שלכן לא רק דילוג וקפיצה הסדר בזה כי אם עקירה לגמרי ממקום הראשון למקום חדש, ומובן ריחוק המקומות מן הקצה אל הקצה, וע"פ המבואר בתניא, שהעובר אפילו על דקדוק קל של ד"ס אסור וקשור הוא בידי החיצונים ר"ל, והשומר אפילו על דקדוק קל של ד"ס מתקשר ומתאחד עי"ז עם אין סוף ב"ה, יעוין שם.

ד) במ"ש האם לשנות מקום דירתו, ולאן.

ההחלטה בזה תלוי' בהרבה פרטים, כן בהנוגע לדירה - ביותר חשובה דעת זוגתו תחי' שהרי האשה היא הנקראת עקרת הבית.

וזכות התעסקותו בהפצת היהדות בסביבתו שכותב אודותה ובודאי יוסיף בזה כהנה וכהנה, שהרי הכרח ודרישת השעה היא, תעמוד לו להוספה בברכות השי"ת בהמצטרך לו ולב"ב שי'.

בברכת כתיבה וחתימה טובה ולבשו"ט בכהנ"ל.

ז'טו

ביותר חשובה דעת זוגתו: ראה גם לעיל חט"ז אגרת ה'תתיד. חי"ז ו'קמז.