ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'טז

ב"ה, ז"ך אלול, ה'תשי"ט

ברוקלין, נ.י.

כבוד המשתתפים בהתועדות דמלוה מלכה,

סעודתא דדוד מלכא משיחא

וכן החותמים על הפ"נ הכללי

ה' עליהם יחיו

שלום רב וברכה!

בעת רצון יקרא הנ"ל על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ואם בכל עת הפליגו רז"ל בענין תפלה על קברי צדיקים, עאכו"כ בתקופתנו זו של גילוי פנימיות התורה והפצתה, אשר זה מביא ג"כ לגילוי פנימיות העולם.

שהרי תורתנו תורת חיים, היא קובעת מציאות העולם, וכידוע פס"ד רז"ל עה"כ לא-ל גומר עלי (ירושלמי כתובות פרק א' הלכה ב').

וכבר מבואר במ"א, שאין בהאמור סתירה להידוע, אשר מדור לדור מתמעטים הלבבות ומתגדל החשך, עד שאין לך יום וכו' (סוטה מט, א), ואדרבה היא הנותנת, אשר כשמתגבר החשך, מוסיפים בהסיוע מלמעלה, שהרי הובטחנו אשר הקב"ה עוזרו ויכול לו.

וביותר חשוב וגדול ענין האמור והתוצאות שלו - בימים אלו, אשר בכל יום כופלים (עיין נדרים לו, א. ושו"ע לשם) בקשו פני את פניך ה' אבקש, קבלה לבקש ולדרוש אחרי הפנימיות דוקא. ובפרט בעשרה ימים שבין ראש השנה ויום הכפורים, בהם קירוב המאור אל הניצוץ, וכמ"ש דרשו ה' בהמצאו וגו' קרוב.

ובפרט ע"פ פירוש הידוע של רבנו הזקן, בעל התניא (פוסק בנסתר דתורה) והשולחן ערוך (פוסק בנגלה דתורה) בסיום דרשת רז"ל האמורה, כאן ליחיד, הוא בחי' תשובה דיחידה (שבנפש) ליחידו של עולם.

ויהי רצון, כשם שפרטו בהמכתב והפ"נ, משאלות לבבם לטובה, כן יודיעו ממילוי משאלותם האמורות, בשמחה ובטוב לבב.

בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגו"ר,

מ. שניאורסאהן