ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'יז

ב"ה, כ"ח אלול, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום השני, בו כותב אודות שאלות ששואלים אותו מזמן לזמן בהנוגע לדת ישראל ועניני' ומבקש מענה עליהם.

והנה בכלל לא זו הדרך לבוא בשאלות ע"י מכתבים מעבר לים, מסוג האמור, ובפרט שאין כל צורך בדבר, ויתקשר עם משפיעי אנ"ש וזקני אנ"ש, שבודאי מכירם הוא כיון שככתבו למד בישיבת חב"ד באה"ק ת"ו, והם יורוהו. ובודאי למותר להוסיף אשר בכלל לא זה דרך האדם בעולמו לחטט אחרי קושיות ולחפש אחריהם כי הרי אדם לעמל יולד לעשות טוב בעולמו, ובאם יתחיל בענין האמור חיפוש אחרי קושיות, הרי יבלה כל זמנו וימיו ושנותיו בזה וגם אז לא יספיק לתרץ כל הקושיות אשר בעולם כיון שהאדם הוא גבולי, שכלו מוגבל, ימיו ושנותיו מוגבלים וכו'.

ויהי רצון אשר ילך לתומו בדרך התורה היא דרך חיים האמיתית, אשר התורה ומצותי' הם חיינו ואורך ימינו, והנהגה זו עצמה תבטל הספיקות והקושיות, ובדוגמת דבר, אשר איש הרעב וצמא, שכלו מבלבל ואינו תופס הענינים בישרות, משא"כ כשאינו רעב וצמא ועד"ז הוא ברעבון וצמאון הנשמה בהנוגע לתורה ומצותי'.

מהנכון אשר ישמור על התקנה דאמירת השיעור תהלים חדשי - כפי שנחלק התהלים לימי החדש - בכל יום אחר תפלת הבקר ובכל יום חול קודם תפלת הבקר יפריש פרוטות אחדות לצדקה. והעיקר יעשה ככל התלוי בו להפיץ היהדות בין חבריו וסביבתו בכלל ובאופן דמוסיף והולך.

בברכה לכוח"ט ולבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר