ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'יח

ב"ה, כ"ח אלול, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה לשני מכתביו ובהמשך לברכת השנה שבטח כבר קבלה, בם כותב אודות חינוך בנם שליט"א, אשר ישנה רופאה אומרת לסדר באופן שימעט בלימודי קדש, בכדי שיוכל להוסיף בעניני גימנסטיקה ולימודים השייכים להתפתחות.

וכיון שתורתנו נקראת תורת חיים גם כפשוטו חיים בעולם הזה וחיים מלאים, ז.א.

בריאים שלמים וטובים, מובן שאין כדאי לשנות הסדר באופן שיתמעט מן המוקדש ללימוד התורה, ובפרט שקשור גם בעניני יראת שמים, אלא שיש להתדבר עם הרופאה, שבזמנים הפנוים מלימוד האמור, יסדרו ענינים המועילים ע"פ דרך הטבע בהנ"ל. ומובן וגם פשוט שצריך להסביר הענין לאשתו באופן המתאים, והעיקר אשר נכון יהי' לבה בטוח בהשי"ת המשגיח על כאו"א בהשגחה פרטית, אשר ע"י העדר השינוי והמיעוט בשהותו של בנם שי' במסגרת של חדר בודאי שיוסיף בבריאותו גם בפשוטו. כן יש להסביר להרופאה, אשר ביה"ס לשם רוצים להכניס את בנם שי' בודאי מעורב עם ילדים אינם יהודים (ואולי רובם הם כאלו) ויש לחוש לסבוכים (קאמפליקאציעס) בנפש הילד, באם יבלה רוב זמנו וחינוכו שם, ובפרט למרות האמור שאין שם מקום לאנטישמית, בעוה"ר נמצא זה בכל מקום, ונוסף בילדים שאין מסתירים הענין כ"כ, וק"ל. ויהי רצון שיבשר טוב בכל הנ"ל וכן גם בהנוגע לבריאות אשתו שתליט"א.

כל האמור הוא באם בדרכי נועם יפעלו הסכמתה המלאה של אשתו תחי' בזה.

ובכל אופן כדאי להסביר כל הנ"ל להרופאה, ולהביע באופן דיפלומטי עכ"פ מעין תמי' קלה, על אשר מציעה לאשתו דברים כאלו, טרם מדברת עמו תחלה בכדי לברר כל הדבר שלא תמיד אפשר לדעת מה בין איש לאשתו, ובמכש"כ העדר ידיעה זו יכולה להביא קאמפליקאציעס בין אדם אחד לשני, ולא רק פיזיים. וגם בנפש אשתו עצמה, כיון שבטבעה וחינוכה דתית היא, ואפשר שבזמן קצר תהי' תוהא ובספק אם טוב עשתה לשנות הלימוד והחינוך או וכו'.

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט.