ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'כ

ב"ה, ימי הסליחות, ה'תשי"ט

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר אליעזר ארי' שי' הלוי

המכונה ד"ר פינקלשטיין

שלום וברכה!

לקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בהזדמנות זו רצוני לעמוד על תוכן מכתבו האחרון, בו כובת בענין גודל לימוד התורה בתור ההשפעה החיובית היחידה שבכוחה לשנות טבע האדם, וכו'.

אמנם לית מאן דפליג בענין דתלמוד תורה כנגד כולם, וגדול תלמוד שמביא לידי מעשה, אשר ענין זה אינו דורש אריכות וביסוס.

אבל דא עקא שבימינו אלה הנה בכל המקומות ובפרט בארצות הברית, האנשים הם בדרך כלל יותר מעשיים מאשר עיוניים, ובמדינה זו ביחוד הרי מספר העוסקים בענינים עיוניים הוא מעט מזעיר לפי ערך -

ומובן שאיני בא להעריך המעלות והחסרונות שבזה, שאין כאן מקומו, ולא באתי אלא לציין את המציאות -

שלכן, מבחינה חינוכית, אין לסמוך אך ורק על ענין לימוד התורה שהלומד יסיק מלימודו כל המסקנות ושהמאור שבתורה יחזירו למוטב, שכל זה דורש עיון רב וזמן רב, וכטבע בני אדם, ההתלהבות והרדיפה אחרי איזה ענין הדורש כמה וכמה זמן הולכות ומתנדפות עד שכל ההזדמנות הולכת - ברבות הימים - לאיבוד.

ומנקודה הנ"ל, הנה במדינתנו כאן, יותר מאשר באיזה מקום אחר, המציאות מחייבת שבבת אחת עם לימוד התורה תהי' התעוררות והשפעה מתאימה להתאים את ההנהגה בפועל אל הלימוד. וכבר מלתי אמורה בארוכה בהזדמנות אחרת, שאלה שיש להם השפעה בשטח החינוך שומה עליהם להכיר טיב הנוער והצעירים המחונכים ולתת אימון יותר בכוחותיהם הפנימיים ולא לפחד שאם יתנו להם השפעה במדה מלאה לא יוכלו או לא ירצו לקבלה, כי באמת מדת קליטתם היא גדולה יותר מאשר משערים, וזוהי גם כן נקודת מכתבי הכללי לראש השנה הבע"ל, אשר העתקתו מוסג"פ.

ואם תמצא לומר זהו יסוד אמונתנו אמונת ישראל סבא, שתורתנו אומרת צדיקים דומים לבוראם, עד שאמרו במקום אחר מה הקב"ה בורא עולמות כך יעקב בורא עולמות. ועל אחת כמה וכמה שיכולים לברוא נפש אחת מישראל שהיא עולם מלא, היינו לברוא ברי' חדשה לשנותו מהקצה אל הקצה. ועל פי ביאור תורת החסידות שמצוה מל' צוותא וחיבור ושבעשית המצוה מתקיים האמור ואתם הדבקים בה' אלוקיכם, הרי מובן עוד יותר איך דומים לבוראם. וכשמתבוננים במחונך ורואים איך שהוא לכאורה מוגבל ביותר, הנה כשמשפיעים עליו להתאים חייו ללימודו בתורת ה' ע"י אופן חיים של תורה ומצות בפועל, מגלים בו כוחות נפשיים לא ישוערו, כוחות הנפש האלקית הקשורה ודבקה באלוקים חיים.

ועל דרך הצחות, מהראוי הי' לנסות שיטה זו, אפילו על הספק ספיקא, ענין של פיקוח נפש. אבל לדעתי אין הדבר בגדר של ספק כלל, אלא ודאי גמור.

בכבוד ובברכה לבשו"ט.

ז'כ

לכבוד.. פינקלשטיין: אגרת נוספת אליו - לעיל ו'תתקנח.