ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'כא

ב"ה, ימי הסליחות תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

צנמ"ס כו' מו"ה שלמה שי'

... מסיבה נתעכב המשלוח ובנתיים התראינו.

ובמה שהעיר כת"ר בבכורות מא, א - עפמש"כ ברגמ"ה שם הראי' ממה דחרס משמע חרוץ (דאותיות ס' צ' מתחלפין).

ועפ"ז: א) מובן אמרו בש"ס: כיון דאמר מר גרב זה החרס (דלכאורה מאי אולמי' דחרס מגרב). ב) עכצ"ל דנגע הוא כו' - בא לראי' דמקום כאן לחילוף, כיון דבכל הנגעים צ"ל עמוק מן הצל (אף שלסימן טומאה מספיק אם רק מראהו עמוק, ולא ממשו). כן עיין בזה תורה תמימה לתזריע יג, ג.

תקותי אשר למרות הסוסיו בעת שיחתנו, ידבר במקומות המתאימים ע"ד הענין דכל כבודה גו' ושאין יוצאת מענין זה. והרי אפילו בריוח גשמי ורק דיחיד וישנה הבטחה דואברכה מברכיך - שמע רב כו' על שלא דיבר רב הונא (אף שלא הי' זה מתפקידו כלל) על השמא (כפרש"י מגילה כז, ב). וכש"כ וק"ו וכו'.

ז'כא

מו"ה שלמה שי': גורן, תל אביב. אגרת נוספת אליו - לעיל חי"ז ו'תקב.