ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'כב

[ימי הסליחות תשי"ט]

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ

צנמ"ס כו' מו"ה מאיר שי'

... ספרו חומש תורה מאירה ח"א נתקבל. ות"ח ת"ח.

ח

... לחביבותא דמילתא מועתק בזה הערות אחדות (אף כי בקצור נמרץ שהזמ"ג).

וארז"ל את והב בסופה כו'.

הקדמה בתחילתה: הי' מפרש כו' - פי' הבעש"ט הובא בס' מאור עינים בסופו.

ועוד.

תוספות. בתחילתן (ט, א-ב): אף דשטחיות הלשון במדה"נ (ז"ח ר"פ בראשית) משמע דמ"ד בעש"מ נבה"ע, במאמר א' נבה"ע או באות א' פליגי זע"ז.

מסתימות המשנה ורז"ל בכ"מ מוכח דמר אמר חדא כו' ולא פליגי כ"א מדברים במדרי' שונות בגילוי הבריאה. עיין עבודת הקדש ח"ד פ"ד ובכ"מ.

לשלימות הענין (בתוספותיו) הי' מקום להביא גם מרז"ל שבאות ב' נבה"ע (ירוש' חגיגה ב, ב), במחשבה א' נבה"ע (זח"ב כ, א).

מקורי רש"י בתחלתם (ט, א): ט"ו (לב"ר פי"ב) - אינו שם. בתו"ש סקר"ט מציין "לילמדנו מובא בת"ת". ואינו תח"י.

תוספות, בסופן (שמב, ב): בחרן, הנו"ן הפוכה כו'. - מהפי' שהובאו רק א, ד, וא"ו - עם על נו"ן הפוכה. והשאר - על תיבת בחרן (ראה ב"ר פס"ח יג: חרנה כו' חרון אפו ובכ"מ).

ז'כב

מו"ה מאיר: מאירי, לונדון.