ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'כה

ב"ה, ימי הסליחות, ה'תשי"ט

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה בנימין שי'

שלום וברכה!

לקראת השנה החדשה, הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בכבוד ובברכה לבשו"ט בכלל ובפרט,

מ. שניאורסאהן

ז"ע נתקבל המכ' (והמברק) ע"ד החזית עם אגוד"י. ות"ח על שילוחו. ויה"ר שתהי' להצלחת ולהרמת קרן ישראל סבא.

ז'כה

מו"ה בנימין: מינץ, תל אביב. אגרת נוספת אליו - לעיל ח"ד א'קי.

החזית עם אגוד"י: ראה גם לעיל חי"א אגרת ג'תפט, ובהנסמן בהערות שם.