ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'כט

[תשי"ח-ט?]

שלום וברכה!

בתמהון הכי גדול (מהול בצער) קראתי מכתבו-פ"נ ממוצש"ק.

וסיבת התימהון הרי פשוטה היא: הנוהג הוא לקרות פ"נ על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ובנדו"ז מה אבוא להודיע עה"צ, אשר באהקת"ו נמצא פ' יר"ש וכו' וזוג' תי' ג"כ ממשפחה חב"דית וכו' ודרים בסביבה חב"דית וחנכו יו"ח שי' במוסדות כ"ק מו"ח אדמו"ר -

ונתקבל ז"ע מכתב ממנו אשר החליט להוציא בתו הבכירה ממוסד כ"ק מו"ח אדמו"ר (וכמובן הסברת אומן הידוע - שמוכרח הוא בזה) ולכן מוציא גם את בתו הצעירה ממוסד כ"ק מו"ח אדמו"ר ו(לכן) מעתיק את דירתו ודירת כב"ב שי' משכונה החב"דית - ככתבו "בשעה טובה" -

בבואי עה"צ: איז וואס וויל איך מכ"ק מו"ח אדמו"ר בקשר עם בשו"ט הנ"ל? בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר