ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'לא

[תשי"ח-ט?]

בשאלתו הוראה: א) בזמן קריאת שמו"ת - וראה שו"ע אדה"ז או"ח סרפ"ה ס"ו: יש נוהגין כו' וי"נ כו'. והנה בס' כללי הפוסקים - ג' דעות בכגון דא הכרעה כמי (נקבצו בשדי חמד כללי הפוסקים סי"ג-יד). אבל כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) - במודעתו הידועה ע"ד קרה"ת - אחז כדעת אלו דנקטינן כסברא שני'. אבל בהנוגע לפועל - ראה "היום יום" ד' טבת תש"ג (וסברא דלגמור שלא ביום ההתחלה - נמצאת גם במג"א סרפ"ה סק"ו. ומובן שצריך להתחיל עוה"פ - בעת הסיום לדעת המקפידים שלא להפסיק בקשמו"ת).

ב) זמן קציצת צפרנים בע"ש: במג"א סרפ"ה בשם השל"ה - קודם שמו"ת ובפע"ח שער השבת פ"ג - לאחר הקריאה. ולכאורה פשוט שצ"ל קודם הטבילה, עפמש"כ בש"ך (יו"ד סקצ"ח סקכ"ה). וע"פ המובא מהאריז"ל צ"ל קודם חצות, שהרי כתב בשם האריז"ל לגלח שערות אחר חצות היום משום לא תחסום שור בדישו, וגם בקציצת צפרנים יש ענין זה דהרי בשערוהי ובטופרהי אחידן (וכן משמע גם ממגיד מישרים משלי הועתק בסי' הר"ש מרשקוב בענין נטילת צפורני ידיו ורגליו ביום א'. אף ששלילת נטילה זו עצמה לא ס"ל להאריז"ל כמש"כ בשע"ת סר"ס). אבל בפי' כתב בש' הכוונת ש"ו: אחר תפלת מנחה הי' מקיים מורי (הוא האריז"ל) כו' וקוצץ צפרניו כו'. ומסדר הענינים במשנת חסידים משמע לא כן. ואכ"מ. הוראה בזה בנוגע לפועל לא שמעתי.

ז'לא

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 342.

במודעתו הידועה: אג"ק שלו ח"א ע' קעז.