ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תדש

ב"ה, אדר"ח אדר א', תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מי"ז שבט, בו כותב ע"ד רצונו להתפלל מכאן והלאה בנוסח האריז"ל, הוא נוסח רבנו הזקן המקובל אצל חסידי חב"ד.

וטוב ונכון הדבר במאד, ובפרט ע"פ סיפורי חסידים, אשר רבנו הזקן בירר נוסח זה מששים סידורים, אלא שכיון שע"פ המובא באיזהו מקומן אפשר להחליף מנוסח אשכנז לספרד ומספרד לנוסח אר"י אבל לא להיפך, צריך להחליט שכשיתחיל בנוסח אר"י, זהו לתמיד.

בשאלתו, חסיד חבד"י שמתפלל לפני התיבה בבית הכנסת ששם נוהגים לאמר ושמרו, האם גם הוא יאמר.

נראה לי, שלא יאמר, כיון שקבל ע"ע פסק הדין שיש בזה חשש להפסק, כפסק רבנו הזקן, ובפרט שבהנוגע להמתפללים במנין, ידוע מעשה רב בזה שאין אומרים אף ששאר המתפללים אומרים וכו' (עיין או"ח סי' רל"ו בפס"ד הצ"צ) גם באם עובר לפני התיבה אין לו לאמרו.

בעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע כאו"א להמצטרך לו.

וכיון שהוא המביא הבקשה, מובן וגם פשוט שעליו להוסיף בעניני תורה ומצות, שזה יוסיף בברכות השי"ת במילוי משאלות לבבו בהאמור.

בברכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ו'תדש

ע"פ סיפורי חסידים: ראה גם לעיל חי"ז אגרת ו'שלב, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ו'תשכא. ז'יב.

לאמר ושמרו: ראה גם לעיל חי"ז אגרת ו'שעא.