ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו'תשדמ

ב"ה, ג' אד"ש, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה שאל ישכר שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו מר"ח אד"ש.

בעת רצון יזכירוהו ואת זוגתו תחי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך להם מתאים לתוכן כתבו.

ויהי רצון שכיון שנמצאים אנו בחדש אדר דמרבין בשמחה, יבשר ג"כ ענינים שמחים בטוב הנראה והנגלה, ועיין תו"א סוף פרשת בראשית החילוק בין ענג ושמחה, וג"כ אשר משתדל ככל יכולתו בהפצת המעינות תורת החסידות לא רק בהנוגע להזולת שבקרבו של אדם ז.א. הנה"ב אלא גם הזולת כפשוטו בני ישראל וק"ל, וגם ע"ז נאמר אין לך דבר העומד בפני הרצון.

בברכה לבשו"ט ולפורים שמח.

בהערתו בזח"ב (קיח, א ושם) דפי' המבעה זה אדם - עיי"ש באוה"ח דכוונת הזהר היא להמשנה אדם מועד וכ"מ מל' הזהר עיי"ש. וא"כ ה"ז ראי' להיפך דהזהר אינו מפ' דמבעה זה אדם.

ו'תשדמ

מו"ה שאול ישכר: ביק, בני ברק. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ז ו'שא, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ו'תתקיט.

בהערתו בזח"ב: בהמשך לזה - לקמן שם.