ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'שדמ

ב"ה, כ"ד סיון, תש"כ

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מיום /6;14amp&, בו כותבת אודות בני' שי' שאינם מתנהגים בדרך התורה, שלכן התחילה להתענות, ושואלת דעתי בזה.

והנה על פי המבואר בספרי חסידות, תחליף התענית בנתינה לצדקה, ומאד נכון הי' למצוא ידידים ומכירים אשר ידברו עם הבנים שלה בהנוגע ללימוד התורה וקיום המצות, וידברו לא פעם אחת אלא כמה פעמים, ובהתחלה בדרכי נועם אבל בתוקף הדרוש, ויהיו דבריהם יוצאים מן הלב, שאז נכנסים ללב השומע.

מהנכון אשר יבדקו את התפילין של הגברים המחויבים בהנחת תפילין, ואת המזוזות בדירתה שתהיינה כולן כשרות כדין, וכן אשר תשמור היא על מנהגן הטוב של בנות ישראל, להפריש לצדקה קודם הדלקת הנרות בכל ערב שבת וערב יום טוב.

בברכה לבשורות טובות.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ.ב.

כשתודיע שמות אלו שכותבת אודותם בלשון הקדש בצירוף שם האם, (שכן נוהגים להזכיר בתפלה) יזכירום על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך להם.

במזכירות שלי אין כותבים צרפתית, ולכן בא המענה בלשון הקדש, אבל היא יכולה גם בצרפתית כיון שקורא הנני שפה זו.

תשאל אצל רב דקהלתה האם צריכה היתר בהנוגע לתענית הנ"ל.