ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'לד

ב"ה, ג' תשרי, תש"כ

ברוקלין.

מרת צפורה תחי'

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מערב ראש השנה, וכבקשתה נשלח המענה מבלי לחכות על

התור,

בו כותבת חוות דעת הרופאים מומחים אשר ביקרה אצלם לאחרונה בהנוגע לטפול הרפואי,

והנה תורתנו תורת חיים - היא הנותנת רשות לרופא לרפאות, שבזה נכלל גם ענין של נתינת כח.

ויהי רצון שיהי' הנתוח לרפואתה קרובה, ותשוב לבריאותה הקודמת וביחד עם בעלה שליט"א ימשיכו בעניני תורה"ק ומצותי', ולכל לראש - בחנוך על טהרת הקדש.

בברכה לבשו"ט בכל האמור, ולחתימה וגמר חתימה טובה,

מ. שניאורסאהן

ז'לד

נדפסה בלקו"ש חכ"א ע' 604 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מרת צפורה: בונין, רעננה. אגרת נוספת אליו - לעיל חי"ח ו'תרה.