ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'לז

ב"ה, ו' תשרי, תש"כ

ברוקלין.

האברך עדין שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מג' תשרי והזכרתיו היום על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע לחתימה וגמר חתימה טובה בטוב הנראה והנגלה, ומובן אשר טוב האמיתי הוא המתאים להוראות תורתנו עלי' נאמר כי לקח טוב נתתי לכם, היא התורה הנתנה לנו מבורא עולם ומנהיגו שהוא עצם הטוב, ובפרט אשר השגחה העליונה חוננה אותו בכח השפעה על הזולת, שלכן כל הוספה בו, נכפלת כמה פעמים במושפעיו, שמזה מובן שהבטחת חז"ל כל המוסיף מוסיפין לו ה"ה בתוקף ביותר בהנוגע אליו, ואין לך דבר העומד בפני הרצון, אלא שצ"ל השתדלות עד כדי ליגיעה וכהודעת חז"ל, יגעת ומצאת דוקא.

כותב, שמשמש כעת כמורה בכמה ישובים בנגב, אבל חסר כל ביאור בזה, באיזה מסגרת ואיזה לימודים וכו', אף שתקותי חזקה שמנצל כל הזדמנות ואפשריות להפצת היהדות האמיתית המסורתית לא רק בדברו אלא גם במעשה, שהרי המעשה הוא העיקר, ובטח ימלא ע"ד זה בהזדמנות הבאה וכן אודות עסקנות חבריו שי' בכגון דא, שכפי שידוע לי היתה חבורה בחורים וגם בחורות שמטרתן צ"ל הפצת היהדות.

תקותי חזקה שיש לו קביעות עתים לעצמו בלימוד התורה בנגלה וחסידות ומהדר בקיום המצות, וכנ"ל שחשוב הוא ביותר בהנוגע אליו, ויהי רצון שגם בזה יבשר טוב, וכן אשר שומר שלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים.

בברכה לחתימה וגמח"ט ולבשו"ט.

ז'לז

עדין שי': שטיינזלץ, ירושלים.