ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'לח

ב"ה, ו' תשרי, תש"כ

ברוקלין.

הנהלת ביהמ"ד בית ישראל בעיה"ק

ירושלים ת"ו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם מכ"ה אלול, יום עליו נאמר בראשית ברא אלקים וגו', בראשית אותיות, תרי שבת (עיין תקו"ז ריש תקון מח'),

בו כותבים אודות ענין שמירת שבת, אשר לכן החליטו לקנות מכונה וכו' הקשורה בכמה הוצאות.

והנה אף כי אין קופה מיוחדת לענינים כגון אלו, ובכלל מצב הקופות שעמוסות הוצאות ע"ג הוצאות,

בכ"ז ע"פ מ"ש חבר אני לכל אשר יראוך, מצורפת בזה המחאה פרטית השתתפות סמלית בענין האמור.

ויהי רצון אשר תרי שבת ישמרו ישראל ומיד הן נגאלין על ידי משיח צדקנו בגאולה האמיתית והשלימה.

בכבוד ובברכת חתימה וגמח"ט.

ז'לח

ביהמ"ד בית ישראל: של חסידי קרלין וסטולין.

לקנות מכונה: מצבר זרם. ראה לעיל חי"ח אגרת ו'תשצב.