ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'לט

ב"ה, ו' תשרי, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה לשאלתו,

א) עד עתה התפלל בנוסח ספרד, האם ישנה לנוסח חב"ד, ז.א. נוסח האריז"ל, כיון שלומד בישיבת חב"ד.

בכלל נכון הדבר ומכמה טעמים, אבל ידועה ההוראה אשר אפשר לשנות מנוסח אשכנז לספרד ומנוסח ספרד לנוסח האריז"ל שהוא נוסח חב"ד, אבל לא להיפך, ולכן באם יחליט לשנות הרי זה צ"ל לתמיד, והרי ידועה מסורת חסידים, אשר רבנו הזקן בירר הנוסח שלו מששים סידורים,

בברכה לבשו"ט ולחתימה וגמח"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ.ב.

שואל בשם מר... שי' חוו"ד בהנוגע להסרת הזקן וכו' אנו אין לנו אלא דברי אדמו"ר הצמח צדק, כמבואר בארוכה בשו"ת שלו חלק יו"ד סי' צ"ג יעו"ש בארוכה, אשר אסור הדבר. ראה ג"כ פס"ד שלו ליו"ד סי' קפא-קפב. ובתהלים עה"פ והוא רחום. וראה ג"כ שו"ת מנחת אלעזר ח"ב סמ"ח.

תקותי שלומד (הוא הכותב) בהתמדה ושקידה ושומר גם שיעורי חומש תהלים ותניא הידועים, ומהנכון אשר יבדקו את התפילין שלו שתהינה כשרות כדין.

ז'לט

נדפסה בלקו"ש ח"ז ע' 325 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

אפשר לשנות: ראה גם לעיל אגרת ז'לב, ובהנסמן בהערות שם.

להסרת הזקן: ראה גם לקמן אגרת ז'קיא, ובהנסמן בהערות שם.