ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'מ

ב"ה, ו' תשרי, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מערב ר"ה עם הפ"נ המצורף אליו, שנקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע,

ומובן שנבהלתי לכתבו במכתבו, בקור רוח, בהנוגע למשרתו ועבודתו, אלא שמסיים שיודע שאני מתנגד לזה בכל תוקף, כאילו זהו ענין פרטי שלי וחוו"ד שלי ורוצה אני להתנגד ודוקא בכל תוקף, ואני לא באתי אלא להגיד מה שלמדתי בספרים, וביארתי דעתי גלוי', ולא באתי בתור גזירה גזרתי ח"ו ולא התנגדתי למי שהוא אלא להציל היחיד והרבים מעון של פרהסיא - שלא הי' כמוהו אלפים שנה שיעשה ככה ובשם כלל ישראל!

מובן שאין ימים אלו מתאימים כלל לכתוב באריכות בענין כהאמור, אלא שמאידך גיסא לא ראיתי עצמי רשאי לעבור על הדבר בשתיקה, ובפרט בימים אלו שהקב"ה דורש ומתחנן, דרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב, ובלשון נשיאנו נשיאי החסידות, ימים דקירוב המאור אל הנצוץ, וכבר ידוע המבואר בקבלה ובחסידות אשר שבת אותיות תשב, תשובה עילאה, והכנה הקודמת לזה תשובה תתאה חרטה גמורה על העבר וקבלה טובה על להבא, וכנ"ל אי אפשר להאריך בימים אלו בכהאמור.

ויהי רצון אשר קירוב המאור ילהיב כל הניצוצות בכל מקום שהם ובחסד וברחמים ותומ"י ישמור עם ישראל השבת כהלכתו ומיד הם נגאלים מגלות הפנימי ומגלות כפשוטו גלות שנתקיים בו האמור בפסוק: אנכי הסתר אסתיר, שגדול החשך וכפול ומכופל שגם ההסתר מוסתר, שאומרים אשר זוהי הדרך וזהו הרצוי וכנ"ל דוקא בפרהסיא ודוקא בשם כלל ישראל, והלואי יוכל לבשר טוב בהאמור ואין טוב אלא דרך התורה עלי' נאמר כי לקח טוב נתתי לכם, שניתנה בשבת ובהקדמת שמירת שבת, שניתנה מקודם במרה (ולא בנועם) ובכ"ז קבלו עליהם באהבה, וכמבואר בראשונים ובפוסקים.

באיחולים ששורותי אלו המעטות בכמות תפעלנה פעולתן ומכאן ולהבא ימצא פרנסתו ופרנסת ב"ב שי' ע"פ תורה בכשרות וכבוד.

בברכת חתימה וגמח"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ז'מ

למשרתו ועבודתו: באניות שנוסעות גם בשבת. ראה בזה לעיל חי"ח אגרת ו'תריח, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ז'צד.