ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'מא

ב"ה, ו' תשרי, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ח לחדש הרחמים.

בעת רצון הזכירו אותו ואת כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן כתבו.

בשאלתו בשם גיסו שי', כיון שדר במקום שתושביו מתנהגים שלא כדבעי וכו' האם להעתיק לסביבה דתית וחרדית אף שעי"ז יצטרך ללוות מעות.

ע"פ דברי רז"ל (אבות פרק ו' משנה ט') ופס"ד הרמב"ם הלכות דיעות ריש פרק ו', מובן שיש להשתדל ככל האפשרי לדור בסביבה של חרדים לדבר ה' ושומרי תומ"צ כדבעי, ובטח יוכל לשלם המעות שילוה בתנאים נוחים, והשי"ת יצליחו.

בברכה לבשו"ט ולחתימה ולגמח"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א