ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'מב

ב"ה, ז' תשרי, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מצום גדלי', יהפך בקרוב לששון ולשמחה, לאחרי הפסק הכי ארוך, ומובן שנבהלתי לתוכנו ביותר וביותר, ועוד יותר מקור הרוח בכתיבתו אודות העבר עליו, מאשר ע"ד המאורעות עצמן,

ואלא, כיון שאמרו חז"ל שאין לך דבר העומד בפני הרצון, ויגעת ומצאת, בודאי שבידו ללכת בדרך המלך מלכו של עולם במלא מובן המלה, ואדרבה בנקל יותר להנמצא במסגרת צבאי משך זמן כשנתים כמו שכותב, ז.א. שבמשך הרבה חדשים הורגל בהנהגה דקבלת עול ולשמוע בקול מפקד בן אדם בו"ד כמותו, אף שלעתים קרובות בכמה פרטים, עולה הוא על המפקד, במדות או בשכל או גם בשניהם יחד, אלא שזהו קיום הצבא ושמירת המשטר דוקא ע"י קבלת עול, ואם בהנוגע לבו"ד הדברים אמורים, עאכו"כ להבדיל הבדלות אין קץ, למלך ממה"מ הקב"ה, ואין להאריך בדבר הפשוט,

ויהי רצון שימים אלו של קירוב המאור אל הניצוץ יאירו לפניו דרכו בחיים, את אשר ישנו בו בירושה באהבה מסותרת שבכאו"א מישראל, ועוד נתחזקה ע"י גזע צור מחצבתו וכו' וכו', ומכאן ולהבא יהיו חייו חיים אמיתיים מתאימים להוראות תורתנו תורת חיים ומצותי', עליהם נאמר וחי בהם.

בברכת חתימה וגמח"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א