ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'מז

ב"ה, י"ג תשרי, תש"כ

ברוקלין.

האברך עוסק בצ"צ רב פעלים כו' יצחק צבי

שי'

שלום וברכה!

מאשרים קבלת מכתבו מאור ערב היום הקדוש, עם המצורף אליו, ות"ח ת"ח על הבשורה טובה מהענינים בעיר גנים, ובודאי ההצלחה דעד עתה - תוסיף בהם, ובכללות המתעסקים ומשתדלים בעניני הרשת, כחות נוספים וחזקים, להרחבת הענינים ככל האפשרי, ואם המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא, עאכו"כ שנים-שלשה ועוד. והרי נראה לעינים, שבהשתדלות מתאימה - אפשר להוסיף עוד עשיריות תלמידים-ות בגן וביה"ס. מובן שהנ"ל צריך להעשות באופן שלא להכניס ענין הנצחנות בהכנגד, שהרי דברי ודרכי תורתנו הם דרכי נועם וכמודגש בתורת החסידות.

וע"פ האמור מובן, שנכון במאד וביותר - מה שעורכים בעיר גנים התועדות ושמחת בית השואבה וכיו"ב.

בברכת הצלחה בכל האמור, ועד לופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה, ועד לנחלה בלי מצרים, המחכה לבשו"ט,

מ. שניאורסאהן

ז'מז

נדפסה בלקו"ש חכ"ב ע' 370 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

יצחק צבי שי': אייזנבך, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ח ו'תקמז, ובהנסמן בהערות שם.